زمینه های فعالیت

تعمیرات و نگهداری

شرکت سنا اندیشه به عنوان یک شرکت توانمند در زمینه تعمیرات روزمره اساسی راه های مقتصدانه و ایمنی را برای انجام تعمیرات در پیش گرفته است. تجارب 14 ساله این شرکت شامل 20 میلیون نفر ساعت کار در پالایشگاه های گاز و نفت و مجتمع های پتروشیمی کشور می باشد

مهندسی، ساخت و نصب و تأمین کالا

شرکت سنااندیشه خدمات طراحی، مهندسی، خرید، نصب و مدیریت پروژه در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و دیگر صنایع را متناسب با بودجه، برنامه زمانبندی و استاندارد های مورد نیاز کارفرما ارائه می دهد

طراحی و پیاده سازی نرم افزارها

ERP, EAM سیستم جامع مدیریت منابع CMMS سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات CIMS سیستم مدیریت خوردگی و بازرسی فنی MMS سیستم مدیریت کالا EDMSسیستم مدیریت اسناد فنی و غیر فنی سیستم مدیریت نگهداری تجهیزات رایانه ای

سوابق اجرایی

گواهینامه ها

فعالیت های عمده شرکت سنا در انجام پروژه های پالایشگاهی، پتروشیمی و خطوط لوله می باشد.